فیزیک پیش دانشگاهی صوت مفهوم موج صوتی

حجم فایل : 518.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
صوت(مفهوم موج صوتی-
سرعت انتشار صوت)
صوت یک موج مکانیکی است که در هوا به‌صورت طولی منتشر می‌شود. سرعت انتشار صوت در جامد بیش‌تر از مایع و گاز می‌باشد.

موج طولی از روی تراکم (پرفشار) و انبساط (کم‌فشار) گاز قابل تشخیص است. فاصله بین دو تراکم متوالی یا دو انبساط متوالی یک طول موج است. فاصله بین یک تراکم و انبساط متوالی نصف طول موج می‌باشد. صوت جامد مایع گاز حدود شنوایی انسان: انسان تنها صوتی را می‌شنود که بسامد آن بین 20 تا 20000 هرتز باشد.
امواج کم‌ترا ز 20 هرتز را فروصوت و بالاتر از 20000 را فراصوت گویند. حدود شنوایی انسان می‌دانیم سرعت انتشار امواج در محیط تابع مشخصات محیط انتشار می‌باشد. در گازها طبق رابطه روبه‌رو به‌دست می‌آید:

T دمای مطلق گاز (کلوین)،R ثابت گازها،M جرم مولکولی گاز و ضریب اتمیسیته گاز سرعت انتشار صوت در گاز ظرفیت گرمایی ویژه مولی در فشار ثابت
ظرفیت گرمایی ویژه مولی در حجم ثابت در هوا به طور تقریبی می توان گفت که به ازای افزایش هر درجه سانتی گراد
بر سرعت صوت افزوده می شود. نکته سرعت صوت در دمای صفر درجه صورت صوت در دمای درجه یا اگر دمای مطلق گازی 69 درصد افزایش یابد، سرعت صوت در آن گاز چند درصد افزایش می یابد؟ (سراسری تجربی-90)
1) 1/3 2) 13
3) 30 4) 69 تست پاسخ سرعت صوت در گاز اکسیژن چند برابر سرعت صوت در گاز هیدروژن
است؟ (سراسری ریاضی-88)
1) 2) 3) 4) تست پاسخ گازی با دمای 15 درجه ی سلسیوس را تا 73- سلسیوس سرد می کنیم. در نتیجه سرعت صوت در آن 125 متر بر ثانیه تغییر کرده است. سرعت صوت قبل از سرد کردن چند متر بر ثانیه بوده است؟
1) 750 2) 650 3) 600 4) 550 تست پاسخ صوت در هوای صفر درجه ی سلسیوس مسافت 330 متر را در یک ثانیه می پیماید. اگر در موقع دیگر همین مسافت را در 1/1 ثانیه طی کند، دما در این موقع بر حسب درجه سلسیوس تقریبا برابر است با:
1) 50- 2) 25- 3) 25 4) 50 تست پاسخ به یک میله ی فلزی به طول 66 متر ضربه ای می زنیم و از طرف دیگر میله دو صوت مستقل را به فاصله ی زمانی 0/14 ثانیه می شنویم. اگر سرعت صوت در هوا 330 متر بر ثانیه باشد، سرعت صوت در میله چند است؟
1) 1100 2) 1650 3) 2000 4) 660 تست پایان...